Journal

สมการทำนายความแข็งแรงสูงสุดของการยกน้ำหนัก 1 ครั้ง จากการปฏิบัติ 2-10 RM และ 12-15 RM ในนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
24
3
-
กันยายน - ธันวาคม 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการพัฒนาแบบทดสอบและเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพ สำหรับเด็กไทยอายุ 7-18 ปี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02183525 ชื่อวิชา Physical Fitness Test & Body Conditioning,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009