Journal

เทคนิคเพื่อกระตุ้นการเกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยการสร้างบาดแผล
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
28
1
1-16
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

เทคโนโลยีการจัดการไม้กฤษณาเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การเปรียบเทียบของการสร้างสารหอมของกฤษณากับไม้หอม แหล่งทุน :สวพ.มก.,1 มิ.ย. 2007 - 30 ก.ย. 2008