Journal

ADVANCED SYNTHESIS & CATALYSIS (ISSN: 16154150)
351
9
1187-1209
มิถุนายน 2009
นานาชาติ
Traditional
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การดัดแปลงเส้นใยชานอ้อยโดยใช้เอนไซม์แลคเคสและสารสกัดจากธรรมชาติเพื่อผลิตกระดาษต้านเชื้อจุลินทรีย์ แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2012