Journal

Article
การพัฒนาหลักสูตร Advanced Placement (AP) Course สำหรับการเข้าเรียนในคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา : กรณีศึกษาหลักสูตร AP Course วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยง 1
Journal
วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์ (ISSN: 01256203)
Volume
22
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2007
Page
75-84
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-