Journal

การตรวจสอบการแปรผันทางฟีโนไทป์และจีโนไทป์ในสุนัข 9 ครอบครัวที่นำมาใช้ศึกษาโรคข้อสะโพกเสื่อมในสุนัข
วารสารสัตวแพทย์ (ISSN: 01255169)
19
1
20
มกราคม - เมษายน 2009
ชาติ
-
-
-
-