Journal

Article
The Role of Hexose Transporter in Sugar Accumulation of Papaya Fruit during Maturation and Ripening
Journal
Acta Horticulturae (ISSN: 05677572)
Volume
740
Issue
-
Year
กรกฎาคม 2007
Page
313-316
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :วิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง “การสะสมน้ำตาลในผลไม้: กรณีศึกษามะละกอ”ภายใต้หัวข้อ “ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดทางการเกษตร”,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009