Journal

การอันโลดน้ำตาลระหว่างการพัฒนาของผลมะละกอ
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
39
3
172-175
กันยายน - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิน วิทยาเขตพัทลุง ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :บรรยายพิเศษ เรื่อง การสะสมน้ำตาลในผลไม้:กรณีศึกษามะละกอ ภายใต้โครงการ “ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยวของผลิตผลสดทางการเกษตร” นิทรรศการทักษิณวิชาการ ประจำปี 2552 ,16 ส.ค. 2009 - 16 ส.ค. 2009