Journal

Article
การพัฒนาความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยใช้กระบวนการแก้ปัญหาตามแนวคิดของโพลยา
Journal
Kasetsart Journal (Social Sciences)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์) (ISSN: 01258370)
Volume
30
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2009
Page
1-9
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-