Journal

Article
Genetic trends in a Holstein x other breeds multibreed dairy population in Central Thailand
Journal
LIVESTOCK SCIENCE (ISSN: 18711413)
Volume
122
Issue
2-3
Year
มิถุนายน 2009
Page
186-192
Class
นานาชาติ
DOI
10.1016/j.livsci.2008.08.013
Related Link
-

Author

Output From Project

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณและคุณภาพน้ำเชื้อพันธุ์ของพ่อพันธุ์โคนมและลักษณะที่สำคัญทางเศรษฐกิจของลูกสาวในเขตภาคกลางของประเทศไทย

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01002535 ชื่อวิชา Dairy Breeding System,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009
  • เชิงนโยบาย :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย การใช้ประโยชน์ :นำข้อมูลแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมของโคนมในเขตภาคกลางไปประกอบการพิจารณาแนวทางในการผลิตพ่อพันธุ์เพื่อการผสมเทียมและการส่งเสริมการผลิตของเกษตรกรในเขตการดูแลของตน,1 มิ.ย. 2009 - 17 ต.ค. 2010