Journal

ปริมาณ ธาตุเหล็ก สังกะสี ธาตุทองแดง วิตามีนอี เบต้าแคโรทีน และลูทีนในข้าวพันธุ์พื้นเมืองจากแหล่าง ๆ ของประเทศไทย
วารสารสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (Journal of the National Research Council of Thailand) (ISSN: 00280011)
40
2
13-32
กรกฎาคม - ธันวาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-