Journal

การแพร่กระจายของสังกะสี ตะกั่ว และแคดเมียมจากการจราจรในพื้นที่ผลิตผักเขตชุมชนเมือง จังหวัดสระบุรี
วารสารดินและปุ๋ย (ISSN: 08572399)
30
3
-
กรกฎาคม - สิงหาคม 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

แนวทางในการผลิตผักปลอดภัยจากการสะสมโลหะหนักและโพลีแอโรมาติกไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ แหล่งชุมชน

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01009481 ชื่อวิชา Soil Pollution & Its Management,1 ก.ย. 2009 - 2 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :เกษตรกร กลุ่มผลิตผักในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :-,8 ก.ค. 2009 - 10 ก.ย. 2009