Journal

Cloning, Expression, Purification, Determining Activity of Recombinant HIV-1 Reverse Transcriptase
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
42
5
231-239
ธันวาคม 2008
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาการตรวจจับ RT HIV ที่กลายพันธ์ด้วย แอปตาเมอร์ แหล่งทุน :nanotec สวทช,1 ม.ค. 2011 - 31 ธ.ค. 2012