Journal

Article
Color Enhancement of Natural Type La Diamond Using a Neutron–Irradiation and Annealing Method
Journal
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
Volume
43
Issue
1
Year
มกราคม - มีนาคม 2009
Page
216-229
Class
นานาชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010