Journal

Color Enhancement of Natural Type La Diamond Using a Neutron–Irradiation and Annealing Method
Kasetsart Journal (Natural Science)(วารสารวิทยาสารเกษตรศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์) (ISSN: 00755192)
43
1
216-229
มกราคม - มีนาคม 2009
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาผลกระทบของการอาบรังสีนิวตรอนของเพชร โดยใช้อิเล็กตรอนสปินเรโซแนนซ์สเปกโตรสโกปี

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การศึกษาผลของการเผาอบต่อสีของเซอร์คอน แหล่งทุน :สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,1 ต.ค. 2009 - 30 ก.ย. 2010