Journal

Article
การศึกษาระดับไลซีนที่เหมาะสมสำหรับเป็ดเนื้อสายพันธ์เชอรี่วัลเลย์ภายใต้สภาพการเลี้ยงในโรงเรือนปิด
Journal
Agricultural Science Journal (วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร) (ISSN: 01250369)
Volume
39
Issue
1
Year
มกราคม - เมษายน 2008
Page
83-90
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การพัฒนาการใช้ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์สารสกัดหยาบจากพริกและกากชาเขียวในอาหารสัตว์ปีกและสุกร

Outcome

  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด การใช้ประโยชน์ :ใช้เป็นข้อมูลในการประกอบสูตรอาหารเป็ดเนื้อ,1 ส.ค. 2008 - 19 ก.ย. 2009