Journal

Article
Development of Candied Pumpkin Kanom Ping Kaset
Journal
KASETSART JOURNAL: NATURAL SCIENCE
Volume
41
Issue
5
Year
มกราคม - ธันวาคม 2007
Page
307-312
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรฯ จ.พระนครศรีอยุธยา นางวาสนา ขมิ้นสน เป็นประธานกลุ่มฯ ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :การผลิตขนมเปี๊ยะ,19 มี.ค. 2004 - 19 มี.ค. 2004