Journal

Article
ความคิดเห็นในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของราษฏรภายใต้โครงการจัดสรรที่ดินป่าไม้ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Journal
วารสารวนศาสตร์ (Thai Journal of Forestry) (ISSN: 08571724)
Volume
26
Issue
2
Year
มิถุนายน - ธันวาคม 2007
Page
54-62
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-