Journal

การสร้างความสมดุลระหว่างการทำงานกับชีวิต
Journal of Paradigm Shifts in Business [คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา] (ISSN: 19059175)
2
1
25-31
มกราคม - มิถุนายน 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 132221 ชื่อวิชา Human Resource Management,28 ส.ค. 2009 - 28 ส.ค. 2009