Journal

Article
การผลิตแอนติบอดีและการพัฒนาเทคนิค DAS-ELISA เพื่อใช้ตรวจสอบเชื้อ Cucumber green mottle mosaic virus ในแตงกวา
Journal
วารสารโรคพืช
Volume
21
Issue
1-2
Year
มกราคม - ธันวาคม 2007
Page
---
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

การผลิตแอนติบอดีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการตรวจรับรองการปลอดโรคไวรัสที่สำคัญในพริก มะเขือเทศ และแตง

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02031484 ชื่อวิชา Serology in Plant Pathology,2 พ.ย. 2009 - 26 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :โครงการคลินิกสุขภาพพืชและการตรวจวินิจฉัย แหล่งทุน :ภาควิช่าโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010
  • เชิงพาณิชย์ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน การใช้ประโยชน์ :ให้บริการซีรัมและตรวจสอบตัวอย่างโรคพืช สำหรับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน,1 มิ.ย. 2009 - 31 พ.ค. 2010