Journal

Behavior of major insect pollinators of teak (Tectona grandis L. f.): A comparison of clonal seed orchard versus wild trees
Forest Ecology and Management
222
1-3
67-74
กุมภาพันธ์ 2006
นานาชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

โครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ : การศึกษาวิจัยระบบนิเวศระยะยาว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :ความหลากชนิดและโครงสร้างชุมชนของแมลงผสมเกสร ที่มีผลต่อการติดผลและเมล็ดของพรรณพืชในป่าดิบเขา แหล่งทุน :สวพ มก,1 ต.ค. 2011 - 30 ก.ย. 2014