Journal

A Comparative Study on Net Energy Gain of Main Raw Materials for Ethanol Production in Thailand
Journal of Research in Engineering and Technology (ISSN: 08574154)
5
3
277-286
กรกฎาคม - กันยายน 2008
ชาติ
-
-
-
-

Author

Output From Project

การศึกษาเปรียบเทียบพลังงานเพิ่มสุทธิและผลกระทบสิ่งแวดล้อมตลอดวัฏจักรชีวิตและสมดุลพลังงานของวัตถุดิบหลักในการผลิตไบโอเอทานอลและไบโอดีเซล

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 01202567 ชื่อวิชา Cleaner Technology & Eco-Design,2 พ.ย. 2009 - 25 ก.พ. 2010
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการบรรยาย/ฝึกอบรม ชื่อหน่วยงาน :GTZ, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ชื่อการบรรยาย/ฝึกอบรม :GHGs Calculations for Palm Oil Industry,24 มี.ค. 2010 - 24 มี.ค. 2010