Journal

Article
การศึกษาของผลการใช้ยาร่วมกันของ ไทลีตามีน-โซลาซีแพม-เก็ตตามีน-ไซลาซีน ในการวางยาสลบและลดความรู้สึกเจ็บปวดในสุกร
Journal
วารสารโรงพยาบาลสัตว์เกษตรศาสสตร์
Volume
4
Issue
2
Year
มิถุนายน - กันยายน 1993
Page
147-153
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-