Journal

Article
กรรมของสังคมในทัศนะของพระพุทธศาสนาและปรัชญามาร์กซ์
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ (Humanities Journal) (ISSN: 08593485)
Volume
15
Issue
1
Year
มกราคม - มิถุนายน 2008
Page
40-51
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-