Journal

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบเกมที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หน่วยการเรียนรู้ 4 เกษตรน่ารู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง จังหวัดกาญจนบุรี
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 29851017)
8
1
177-190
มกราคม - มิถุนายน 2024
ชาติ
-
Article
-
-