Journal

การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณทางคณิตศาสตร์ เรื่อง ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้การสร้างแบบจําลองทางคณิตศาสตร์
วารสารนวัตกรรมการศึกษาและการวิจัย (ISSN: 30276446)
8
1
57-67
มกราคม - มีนาคม 2024
ชาติ
-
Article
-
-