Journal

การเปิดรับสื่อออนไลน์ ทัศนคติ การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง และความตั้งใจใช้บริการหัตถการด้านความงามของกลุ่มบิวตี้บีสต์
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (ISSN: 2586923X)
11
3
181-191
มีนาคม 2024
ชาติ
-
Article
-
-