Journal

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิถีปลูกผักสมัยใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
วารสารศาสตร์การศึกษาและการพัฒนามนุษย์ (ISSN: 29851017)
8
1
66-80
มกราคม - มิถุนายน 2024
ชาติ
-
Article
-
-

Author

Output From Project

การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การปลูกผักวิถีใหม่ผ่านการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชนบ้านห้วยด้วน ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม