Journal

ความเครียด: การศึกษาอุปลักษณ์เชิงมโนทัศน์ของผู้ใช้ภาษาไทยในทวิตเตอร์
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ISSN: 26729814)
23
3
111-139
กันยายน - ธันวาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-