Journal

การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดและส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
วารสารสหวิทยาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ISSN: 26976471)
6
3
1672-1690
พฤษภาคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-