Journal

Article
อยู่กับก๋ง ของ หยกบูรพา: การถ่ายทอดอุดมการณ์การผนวกรวมในบริบทสังคมไทย
Journal
วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Volume
4
Issue
2
Year
มกราคม - เมษายน 2007
Page
95-118
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 376101 ชื่อวิชา Literature & Life,3 ธ.ค. 2007 - 29 ก.พ. 2008