Journal

ภาษาโน้มน้าวใจในปริจเฉทโฆษณาสินค้าเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่ในเว็บไซต์ RS Mall: การศึกษาตามแนวทางปริจเฉทวิเคราะห์
มนุษยศาสตร์สาร (ISSN: 26300370)
24
2
8-31
พฤษภาคม - สิงหาคม 2023
ชาติ
-
Article
-
-