Journal

การควบคุมคลังเวชภัณฑ์โดยกำหนดปริมาณการเบิกเวชภัณฑ์ที่หมาะสม ตามงบประมาณประจำปีด้วยสเปรดชีท กรณีศึกษา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
วารสารวิจัย มทร.กรุงเทพ (ISSN: 19060874)
17
1
79-90
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-