Journal

การพยากรณ์ปริมาณเที่ยวบินของประเทศไทยหลังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ 19 โดยใช้ FBprophet และ Neural-Prophet
วารสารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ISSN: 26729865)
18
1
35-46
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-