Journal

"คนเหมาะสมกันเหมือนอะไร":การศึกษาอุปลักษณ์คู่รักในเพจแหลงใต้ชับเปรียะ
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (ISSN: 27739449)
11
1
118-135
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-