Journal

ความตระหนักของชุมชนในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้เขตลุ่มน้ำแม่สาตอนบน
วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ [วารสารเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Kasetsart University Journal of Economics)] (ISSN: 08589291)
14
1
71-82
มิถุนายน 2007
ชาติ
-
-
-
-

Author

Outcome

  • เชิงสาธารณะ :- รายละเอียดการนำไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงาน :โรงเรียน การใช้ประโยชน์ :การ์ตูนเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยภายใต้การวิจัยเชิงบูรณ์การหัวข้อ "การใช้ที่ดินและการพัฒนาชนบทบนพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้,1 ก.ค. 2010 - 30 ก.ย. 2010