Journal

การศึกษาองค์ประกอบของโปรตีนผงที่เก็บเกี่ยวได้จากน้ำล้างซูริมิ โดยใช้วิธีปรับพีเอช
วารสารสิ่งแวดล้อม มก.
4
1
100-109
กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008
ชาติ
-
-
-
-