Journal

การศึกษาการนำปุ๋ยหมักจากเศษผักและผลไม้ที่ผลิตด้วยเทคโนโลยีการฝังกลบในกล่องคอนกรีตเพื่อเป็นวัสดุปลูกคะน้าและผักกาดหัว
วารสารสิ่งแวดล้อ มก.
4
1
90-99
กันยายน 2007 - กุมภาพันธ์ 2008
ชาติ
-
-
-
-