Journal

ผลของการจัดการดินร่วมกับการจัดการน้ำแบบเปียกสลับแห้งต่อสมบัติบางประการของดินและผลผลิตของข้าวปทุมธานี 1
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
6
1
56-68
มกราคม - เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-