Journal

อิทธิพลของการสื่อสารการตลากแบบผสมผสานต่อการรับรู้ภาพลักษณ์ พฤติกรรมการซื้อ และการบอกต่อออนไลน์ในหนังสือนวนิยายวายของผู้บริโภคคนไทย
วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ (ISSN: 26300362)
10
4
281-293
เมษายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-