Journal

Sustainability (ISSN: 20711050)
15
8
1-18
เมษายน 2023
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การศึกษาประชากรไก่ป่าและไก่พื้นเมืองโดยเทคโนโลยีจีโนมิกส์เพื่อหาอัตลักษณ์ทางพันธุกรรมของไก่แห่งสยามประเทศสู่การอนุรักษ์และปรับปรุงพันธุ์เชิงพาณิชย์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน