Journal

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์และการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับอิโฟกราฟฟิก
สิกขา วารสารศึกษาศาสตร์ (ISSN: 24081361)
10
1
29-40
มกราคม - มิถุนายน 2023
ชาติ
-
Article
-
-