Journal

ผลสะสมของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อผลผลิตและการดูดใช้ธาตุอาหารหลักของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร และการเปลี่ยนแปลงสมบัติดิน
วิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 26974770)
53
2
188-208
พฤษภาคม - สิงหาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-