Journal

อนวัตกรรม: การพัฒนาขั้นสุดท้ายของนวัตกรรมและบทบาทของเมตาเวิร์สเพื่อการศึกษาและการฝึกอบรมในยุคเน็กซ์นอร์มอล
วารสารนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ISSN: 26976277)
7
2
174-188
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-