Journal

Sustainability (ISSN: 20711050)
15
4
3112
กุมภาพันธ์ 2023
นานาชาติ
-
Article
-

Author

Output From Project

การเพิ่มขีดความสามารถการประเมินความหลากหลายทางพันธุกรรมประชากรกระจงควาย (Tragulus napu) ใสสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทย เพื่อการขยายพันธุ์และลดสภาวะเลือดชิดอย่างยั่งยืน