Journal

ชีวประวัติและคุณูปการของพระธรรมรัตนะในคัมภีร์เกาเซิงจ้วนแปล : พระภิกษุชาวต่างชาติยุคราชวงศ์ฮั่น
วารสารภาษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ISSN: 26975637)
11
2
162-193
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-