Journal

ตัวแบบการประเมินความคุ้มค่าระบบอินเทอร์เน็ตประสานสรรพสิ่ง (ไอโอที) สาหรับ การเลี้ยงต้นมะนาวอัตโนมัติในวงบ่อปูนซีเมนต์แบบรองก้น
PBRU Science Journal (ISSN: 27739716)
19
2
12-28
กรกฎาคม - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-