Journal

ความพึงพอใจและความต้องการของนักท่องเที่ยวที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร: กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้สวนหลังบ้าน ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
วิทยาศาสตร์เกษตรและการจัดการ (ISSN: 26975378)
5
3
35-43
กันยายน - ธันวาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-