Journal

Article
ผลของการจัดการฟางข้าวและปุ๋ยต่อผลผลิตและการสะสมธาตุอาหารของข้าว
Journal
วิทยาสารกำแพงแสน (Kamphaengsaen Academic Journal) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (ISSN: 16859316)
Volume
6
Issue
2
Year
พฤษภาคม - สิงหาคม 2008
Page
36-53
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-

Author

Output From Project

โครงการศึกษาคุณภาพปุ๋ยเคมีสำหรับใช้ในนาข้าว

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028321 ชื่อวิชา Fertilizers & Manures,1 มิ.ย. 2009 - 18 ก.ย. 2009
  • เชิงวิชาการ :- ใช้ในการเรียนการสอน รหัสวิชา 02028321 ชื่อวิชา Fertilizers & Manures,1 มิ.ย. 2009 - 25 ก.ย. 2009