Journal

การพยากรณ์ผลตอบแทนในอนาคตจากผลตอบแทนในอดีต:การศึกษาเชิงประจักษ์กองทุนรวมตราสารทุนในประเทศไทย
วารสารรัชต์ภาคย์ (ISSN: 19052243)
16
48
529-549
กันยายน - ตุลาคม 2022
ชาติ
-
Article
-
-