Journal

ผลของภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีต่อความพึงพอใจในงานและผลการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตสินค้าอุปโภคแห่งหนึ่งในเขตพื้นที่สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ จังหวัดชลบุรี
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 28219368)
1
1
95-108
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-