Journal

อิทธิพลของความสอดคล้องระหว่างบุคคลกับองค์การและการรับรู้การสนับสนุนจากองค์การที่มีต่อความยึดมั่นผูกพันในงานของบุคลากรมหาวิทยาลัย
วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ISSN: 28219368)
1
1
80-94
มกราคม - มิถุนายน 2022
ชาติ
-
Article
-
-